Korygowanie wyników wytrzymalosci na sciskanie

Korygowanie wyników wytrzymałości na ściskanie. Jeżeli próbki bitumowanej mieszanki gruntowej mają wysokość większą, niż ich średnica, wówczas wynik R1 otrzymany po ich ściskaniu należy zmniejszyć, a przy wysokości mniejszej od średnicy – zwiększyć. Korektę tego wyniku otrzymuje się przez podzielenie go przez współczynnik k odpowiadający stosunkowi wysokości rzeczywistej h badanej próbki do jej średnicy d, tj. h/d. Wobec tego, skorygowana wytrzymałość próbki na ściskanie proste jednoosiowe będzie wynosić: R =Jk gdzie: R – skorygowana wytrzymałość próbki na ściskanie kG/cm2, R1 – rzeczywista wytrzymałość próbki na ściskanie kG/cm2, k – współczynnik korelacji (liczba niemianowana). U wagi: 1) Na ogół podane współczynniki uwzględniają szerszy zakres różnic między wielkościami h/d, niż to się spotyka w rzeczywistości. 2) Dla dokładności wyników badania wskazane jest pobierać zawsze jednakową ilość masy grunto-asfaltowej do wykonania próbek. 3) Jeżeli wielkość stosunku h/d, a tym samym i współczynnika korelacji, znajduje się między podanymi w tablicy wielkościami wówczas właściwy współczynnik należy określić przez interpolację, korzystając ze wspomnianych dwóch sąsiednich wielkości tego współczynnika. 4.7.6. Wykonywanie nawierzchniowych robót drogowych [patrz też: olx żagań, płyty warstwowe pruszyński, prace dekarskie ]

Powiązane tematy z artykułem: olx żagań płyty warstwowe pruszyński prace dekarskie