Sprzet mechaniczny

Sprzęt mechaniczny . Do procesów technologicznych przy wykonywaniu różnych robót związanych ze stabilizacją gruntu i jego różnych mieszanek z użyciem emulsji asfaltowej, stosowany jest bardzo zróżnicowany sprzęt mechaniczny, poczynając od najbardziej prymitywnego sprzętu rolniczego (pługi, kultywatory, brony talerzowe, frezy rolnicze) do najbardziej nowoczesnych maszyn i kombajnów wieloczynnościowych różnej konstrukcji. Stosowanie sprzętu rolniczego do stabilizacji gruntu jest metodą przestarzałą. Niemniej jednak, wykonywanie niektórych niewielkich robót, zwłaszcza na budowie dróg lokalnych, leśnych, rolniczych itp. za pomocą sprzętu rolniczego jest uzasadnione, głównie ze względów ekonomicznych. Continue reading „Sprzet mechaniczny”

Korygowanie wyników wytrzymalosci na sciskanie

Korygowanie wyników wytrzymałości na ściskanie. Jeżeli próbki bitumowanej mieszanki gruntowej mają wysokość większą, niż ich średnica, wówczas wynik R1 otrzymany po ich ściskaniu należy zmniejszyć, a przy wysokości mniejszej od średnicy – zwiększyć. Korektę tego wyniku otrzymuje się przez podzielenie go przez współczynnik k odpowiadający stosunkowi wysokości rzeczywistej h badanej próbki do jej średnicy d, tj. h/d. Wobec tego, skorygowana wytrzymałość próbki na ściskanie proste jednoosiowe będzie wynosić: R =Jk gdzie: R – skorygowana wytrzymałość próbki na ściskanie kG/cm2, R1 – rzeczywista wytrzymałość próbki na ściskanie kG/cm2, k – współczynnik korelacji (liczba niemianowana). Continue reading „Korygowanie wyników wytrzymalosci na sciskanie”

Pod wzgledem ekonomicznym mala wydajnosc zatrudnionego personelu i uzytego sprzetu oraz zwiazany z tym wolny postep robót powoduje zbyt wysoki jednostkowy koszt ich wykonania

Pod względem ekonomicznym mała wydajność zatrudnionego personelu i użytego sprzętu oraz związany z tym wolny postęp robót powoduje zbyt wysoki jednostkowy koszt ich wykonania. Zarówno omówione względy techniczne, jak i ekonomiczne, są powodem, zwłaszcza w krajach wysoko uprzemysłowionych, zarzucenia stosowania technologii stabilizacji gruntu za pomocą sprzętu rolniczego, przede wszystkim do wykonywania dużych robót na drogach, odpowiadających według naszej klasyfikacji powyżej V klasy technicznej. Wykonanie stabilizacji gruntu lub jego mieszanek z kruszywem naturalnym (pospółka piaskowo-żwirowa) lub łamanym (łamany żwir, kamień narzutowy, żużel wielkopiecowy, skała lita) do wykonywania wzmocnienia podłoża gruntowego, warstw podbudowy, względnie warstw wiążących nawierzchni, wykonania samoistnych tymczasowych nawierzchni polega na kilku czynnościach. Wzruszenie. rozdrobnienie i spulchnienie gruntu. Continue reading „Pod wzgledem ekonomicznym mala wydajnosc zatrudnionego personelu i uzytego sprzetu oraz zwiazany z tym wolny postep robót powoduje zbyt wysoki jednostkowy koszt ich wykonania”

Doziarnianie gruntu

Doziarnianie gruntu. Doziarnianie spulchnionego gruntu odbywa się przez równomierne rozsypanie doziarniających składników według ustaleń laboratoryjnych oraz wymieszanie gruntu, aż do otrzymania jednorodnej masy. Jednocześnie z doziarnianiem dodaje się do gruntu aktywizatory w postaci cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego lub palonego i zmielonego, względnie popiołów lotnych w ilościach ustalonych na podstawie badań laboratoryjnych – zazwyczaj cement i wapno w ilościach 1-3%, a popioły lotne 5-7%, licząc w stosunku do ciężaru gruntu wysuszonego. Materiały te dodaje się zarówno w celu zwiększenia adhezji lepiszcza do powierzchni cząstek gruntu, jak również dla zmniejszenia wilgotności stabilizowanej mieszanki gruntowej, jeżeli ona jest nieco za duża. Zwilżanie gruntu. Continue reading „Doziarnianie gruntu”

Mieszanie za pomoca zgarniarki daje niezle wyniki przy grubosci warstwy 6-12 cm

Mieszanie za pomocą zgarniarki daje niezłe wyniki przy grubości warstwy 6-12 cm. Najlepiej nadają się one do wykonywania warstw nawierzchniowych typu stałego lub tymczasowego na gotowej podbudowie oraz do wzmacniania poboczy drogowych, jak również do profilowania wykonywanych warstw nawierzchniowych. 5) Pługi, kultywatory i zrywaki stosowane są przeważnie do spulchnienia ścisłego gruntu. 4.7.6.2. Procesy technologiczne stabilizacji gruntu na miejscu wykonywania robót Uwagi wstępne. Continue reading „Mieszanie za pomoca zgarniarki daje niezle wyniki przy grubosci warstwy 6-12 cm”

Rolnicze brony talerzowe stosuje sie do rozdrobnienia wzruszonego gruntu

Rolnicze brony talerzowe stosuje się do rozdrobnienia wzruszonego gruntu, do mieszania go przy doziarnianiu, do mieszania z emulsją składników gruntu przy stabilizacji podłoża gruntowego o grubościach do 15 cm, do stabilizacji gruntu lub jego mieszanek z kruszywem na poboczach drogowych, przy ich wzmacnianiu i utwardzaniu oraz do stabilizacji innych warstw konstrukcyjnych nie przekraczających grubości 15 cm. Brony talerzowe na ogół charakteryzują się niewielką wydajnością. Dla dobrego wymieszania gruntu wymagane jest 4+6 przejść brony talerzowej po tym samym miejscu, a czasem i więcej, zależnie, od jakości gruntu, jego spulchnienia, kąta ustawienia dysków brony, wysokości tych dysków itp. 4) Zganiarki z braku innego, bardziej nowoczesnego sprzętu, stosowane są do mieszania gruntu z emulsją. Zbiera się go najpierw w zwał, a następnie po częściowym rozlaniu emulsji w wykonaną bruzdę tego zwału stopniowo przesuwa się zebrany materiał w kierunku pobo cza drogi. Continue reading „Rolnicze brony talerzowe stosuje sie do rozdrobnienia wzruszonego gruntu”

Poniewaz przy najwiekszej wytrzymalosci bitumowanej mieszanki gruntowej nasiakliwosc jej jest zazwyczaj dosc duza

Ponieważ przy największej wytrzymałości bitumowanej mieszanki gruntowej nasiąkliwość jej jest zazwyczaj dość duża, wobec tego na wykresie wybiera się taką możliwie wysoką wytrzymałość na ściskanie, przy której ta nasiąkliwość jest najmniejsza, a w każdym razie nie większa od dopuszczalnej Na ogół wskazane jest wybierać z podanego wykresu zawartość lepiszcza w mieszance gruntowej, przeznaczonej na dolne warstwy podbudowy lub do wzmocnienia podłoża, leżącą po lewej stronie punktu na odciętej, odpowiadającego największej wytrzymałości na ściskanie, lecz w pobliżu niego. Natomiast dla mieszanek gruntowych, przeznaczonych na górne warstwy podbudowy nawierzchni samoistnych (tymczasowych) lub do wzmocnienia poboczy, należy wybierać ilość lepiszcza zaznaczoną na wykresie po prawej stronie poprzednio wspomnianego punktu. Wówczas zapewniona jest mniejsza nasiąkliwość gruntowej mieszanki asfaltowanej, przy wytrzymałości zbliżonej do maksymal nej. Dla określania wytrzymałości na ściskanie grunto-asfaltu który będzie używany do dużych robót drogowych, wskazane jest po ustaleniu zawartości lepiszcza (w sposób poprzednio omówiony) sprawdzić wynik na trzech próbkach. Sposób badania podany w punkcie b), jest dokładniejszy w porównaniu ze sposobem omówionym w punkcie a), lecz bardziej pracochłonny. Continue reading „Poniewaz przy najwiekszej wytrzymalosci bitumowanej mieszanki gruntowej nasiakliwosc jej jest zazwyczaj dosc duza”

Wielkosc odcinka do stabilizacji powinna byc tak dobrana, zeby wszystkie czynnosci technologiczne zwiazane z jego stabilizacja byly zakonczone w tym samym dniu

Wielkość odcinka do stabilizacji powinna być tak dobrana, żeby wszystkie czynności technologiczne związane z jego stabilizacją były zakończone w tym samym dniu. Nie mniej jednak, w razie obfitego deszczu lub awarii sprzętu zachodzi czasem konieczność przerwania robót i wykończenia ich w następnym dniu. W takim przypadku z reguły ostatni rzut rozlewania emulsji odbywa się również w następnym dniu, łącznie z ostatecznym wymieszaniem z nią składników mineralnych gruntu i ich zagęszczeniem. Zagęszczanie. Przed przystąpieniem do zagęszczania stabilizowanej mieszanki gruntowej powinna być ona w przepisowy sposób wyprofilowana zarówno według spadków poprzecznych, jak i nachylenia podłużnego. Continue reading „Wielkosc odcinka do stabilizacji powinna byc tak dobrana, zeby wszystkie czynnosci technologiczne zwiazane z jego stabilizacja byly zakonczone w tym samym dniu”