Po zakonczeniu mieszania moze sie okazac, ze niektóre ziarna kruszywa kamiennego lub grubego piasku nie sa otoczone asfaltem

Po zakończeniu mieszania może się okazać, że niektóre ziarna kruszywa kamiennego lub grubego piasku nie są otoczone asfaltem. Dotyczy to zwłaszcza ziarn kwarcowych otoczonych emulsją anionową i wapiennych przy użyciu do stabilizacji emulsji kationowej. Nie stanowi to wady. Zwiększenie dodatku środków aktywizujących w postaci wapna hydratyzowanego, wapna palonego zmielonego, mleczka wapiennego lub cementu portlandzkiego, częściowo zmniejsza te objawy. Mieszanie odbywa się najszybciej i najdokładniej przy wilgotności mieszanki gruntowej nieco wyższej od optymalnej. Continue reading „Po zakonczeniu mieszania moze sie okazac, ze niektóre ziarna kruszywa kamiennego lub grubego piasku nie sa otoczone asfaltem”

Przy uzyciu frez drogowych starszej konstrukcji

Przy użyciu frez drogowych starszej konstrukcji, frez rolniczych lub bron talerzowych, niezbędne jest przynajmniej dwukrotne ich przejście, a przy użyciu bron trzykrotne – do mieszania gruntu – po każdym rozlaniu emulsji. Ilość przejść przy użyciu innego sprzętu zależna jest od żądanej jednorodności i dokładności wymieszania składników stabilizowanego gruntu i dlatego nie może być określona z góry nawet w przybliżeniu. Mając nawet duże doświadczenie i znając sprawność użytego do stabilizacji sprzętu, nie można dokładnie określić ilości jego przejść do zmieszania składników mineralnych gruntu z emulsją asfaltową. Dokładność wymieszania składników gruntu z emulsją zależy, bowiem od wielu czynników, z których głównymi są: – skład granulometryczny mieszanki gruntowej, – zawartość w niej części drobnych, mniejszych od 0,075 mm, – stopień wilgotności, – lepkość użytej emulsji i stężenia w niej asfaltu, – penetracja zastosow anego do emulsji asfaltu itp. Należy zwrócić szczególną uwagę na stopień właściwego wymieszania składników mineralnych gruntu z emulsją i otoczenia ich asfaltem, pamiętając jednak o tym, by zakończyć mieszanie przed całkowitym rozpadem emulsji. Continue reading „Przy uzyciu frez drogowych starszej konstrukcji”

Do stabilizacji mieszanki gruntowej na miejscu budowy najlepsza jest emulsja o stezeniu asfaltu 5 055

Do stabilizacji mieszanki gruntowej na miejscu budowy najlepsza jest emulsja o stężeniu asfaltu 5 055, a dla gruntów zwięzłych gliniastych stężenie to należy obniżyć nawet do 40% dla łatwiejszego wymieszania z gruntem i uniknięcia przedozowania lepiszcza. Emulsję rozlewa się w trzech lub nawet w czterech rzutach w celu łatwiejszego wymieszania składników i uniknięcia znacznej ilości miejsc na przemian z nadmierną i ze zbyt małą ilością lepiszcza. Zachodzi to często przy rozlewaniu emulsji w jednym lub dwóch rzutach przy jednoczesnym stosowaniu do mieszania mało sprawnego sprzętu rolniczego (brony talerzowe, frezy rolnicze) lub zgarniarek mechanicznych. W każdym, oprócz ostatniego rozlewu, ilość emulsji wynosi 2,0-3,0 11m2, w zależności od grubości stabilizowanej warstwy i sprawności użytego do mieszania sprzętu. Przy ostatnim rozlaniu ta ilość wynosi 1,0- 1,5 11m2. Continue reading „Do stabilizacji mieszanki gruntowej na miejscu budowy najlepsza jest emulsja o stezeniu asfaltu 5 055”

Przy nadmiernym zawilgoceniu gruntu nalezy przesuszyc go przez przerwanie na pewien czas jego stabilizacji lub przez przemieszanie go za pomoca bron talerzowych lub zgarniarki

Przy nadmiernym zawilgoceniu gruntu należy przesuszyć go przez przerwanie na pewien czas jego stabilizacji lub przez przemieszanie go za pomocą bron talerzowych lub zgarniarki, ewentualnie frezy rolniczej, doprowadzając mieszankę gruntową do wymaganej wilgotności. Rozlewanie emulsji i mieszanie składników. Rozlewanie emulsji na przygotowanej mieszance gruntowej odbywa się za pomocą skrapiarki mechanicznej. Dla uniknięcia spływania emulsji na boki według spadku poprzecznego, wskazane jest przed jej rozlaniem przejście po przygotowanym gruncie broną talerzową dla wykonania płytkich podłużnych bruzd, w których chwilowo zatrzymuje się rozlana emulsja przed zmieszaniem jej z gruntem. Całkowita ilość rozlewanej emulsji na jednostkę powierzchni mieszanki gruntowej w przeliczeniu na czysty asfalt zależna jest od jej składu granulometrycznego i grubości stabilizowanej warstwy. Continue reading „Przy nadmiernym zawilgoceniu gruntu nalezy przesuszyc go przez przerwanie na pewien czas jego stabilizacji lub przez przemieszanie go za pomoca bron talerzowych lub zgarniarki”

Do zageszczania stabilizowanego na poboczach gruntu stosuje sie walce o srednim ciezarze 6-7 ton i o nacisku liniowym 36-45 kG/cm

Do zagęszczania stabilizowanego na poboczach gruntu stosuje się walce o średnim ciężarze 6-7 ton i o nacisku liniowym 36-45 kG/cm. Tak samo mogą mieć zastosowanie walce ogumione na pneumatykach o pięciu lub siedmiu kołach (ze względu na małą szerokość) o obciążeniu jednego koła w granicach 1,5-2,0 ton. Nie wyklucza się również stosowania do tego celu sprzętu wibracyjnego. Technologia wykonania robót przy stabilizacji gruntu lub jego mieszanek na poboczach drogowych jest taka sama, jak omówiona poprzednio technologia robót przy stabilizacji gruntu warstw konstrukcyjnych nawierzchni pkt 5.6.2), oprócz wspomnianych poprzednio drobnych różnic, dotyczących stosowania niektórych rodzajów sprzętu. Przy wykonaniu stabilizacji gruntu na poboczach należy zwracać uwagę na urządzenia odwadniające podłoże nawierzchni i same pobocza. Continue reading „Do zageszczania stabilizowanego na poboczach gruntu stosuje sie walce o srednim ciezarze 6-7 ton i o nacisku liniowym 36-45 kG/cm”

Rodzaje emulsji

Rodzaje emulsji . Do stabilizacji gruntu na poboczach stosuje się w zasadzie tylko emulsję wolno rozpadową kationową lub anionową tak samo, jak i przy stabilizacji gruntu w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni na szerokości jezdni drogowej. Do wzmacniania poboczy powinno się stosować emulsję anionową, gdyż jest ona tańsza od kationowej i z powodu braku ruchu na poboczach umożliwia dostateczne związanie składników mineralnych asfaltem, powstałym z rozpadu emulsji po wyparowaniu wody. Emulsję średnio rozpadową można stosować do stabilizacji gruntu na poboczach tylko w wyjątkowych przypadkach, a mianowicie, gdy grunt ten jest luźny i zawiera bardzo mało drobnych składników, mniejszych od 0,075 mm. Tylko wtedy bowiem możliwe jest wymieszanie gruntu z emulsją przed jej rozpadem i to przy użyciu szybkosprawnego sprzętu mieszającego w postaci odpowiednich frez. Continue reading „Rodzaje emulsji”

Roboty wykonczeniowe i konserwacyjne

Roboty wykończeniowe i konserwacyjne. Po zakończeniu zagęszczenia masy grunto-asfaltowej można oddać do ruchu wykonane przy jej użyciu odcinki drogi, przestrzegając zachowania następujących warunków. a) Nawierzchnia tymczasowa i umocnione pobocza – na drugi dzień po wykończeniu – z zachowaniem regulowanego ruchu co najmniej przez 3 dni, jeżeli do robót użyto emulsji kationowej i przez 7 dni w przypadku użycia emulsji anionowej w okresie regulowanego ruchu chodzi o uniknięcie powstawania podłużnych kolein w nadmiernie jeszcze podatnej i nie całkiem ustabilizowanej masie. W okresie pierwszych kilku tygodni nawierzchnia łatwo ulega uszkodzeniom, które powinny być niezwłocznie naprawiane. W razie ulewnych deszczów w pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni przy użyciu emulsji anionowej, może być z niej zmyta część lepiszcza. Continue reading „Roboty wykonczeniowe i konserwacyjne”

Dolna warstwa podbudowy oraz wzmocnienie podloza, wykonane przy uzyciu emulsji, w ogóle nie powinny byc oddawane do ruchu publicznego

Dolna warstwa podbudowy oraz wzmocnienie podłoża, wykonane przy użyciu emulsji, w ogóle nie powinny być oddawane do ruchu publicznego. Może się na nich odbywać jedynie ograniczony ruch miejscowy. Do czasu ułożenia dalszych warstw nawierzchni zarówno wzmocnienie podłoża, jak i dolna warstwa podbudowy, powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwłaszcza ziemią i błotem, oraz przed zdeformowaniem profilu przez nadmierne obciążenie ruchem. Wszelkie miejscowe uszkodzenia powinny być usunięte przed wykonaniem dalszych warstw nawierzchni. 4.7.7. Continue reading „Dolna warstwa podbudowy oraz wzmocnienie podloza, wykonane przy uzyciu emulsji, w ogóle nie powinny byc oddawane do ruchu publicznego”

Efekt zageszczenia stabilizowanej mieszanki grunto-asfaltowej zalezy od ciezaru walca

Efekt zagęszczenia stabilizowanej mieszanki grunto-asfaltowej zależy od ciężaru walca, liczby jego przejść po tym samym miejscu, od grubości zagęszczanej warstwy, JeJ uziarnienia i wilgotności. W sumie orientacyjna liczba przejść walców po tym samym miejscu wynosi 10-7-15. Oznaką ostatecznego zagęszczenia masy grunto-asfaltowej jest brak tworzenia się fal przed kołem walca w czasie jego pracy. Nieznaczne ruchy masy przed kołem walca nie mają w takich przypadkach znaczenia gdyż nie dowodzą niedostatecznego zagęszczenia. Są one raczej spowodowane niezupełnym związaniem przez asfalt składników grunto asfaltu i obecnością w nim wilgoci. Continue reading „Efekt zageszczenia stabilizowanej mieszanki grunto-asfaltowej zalezy od ciezaru walca”

Budownictwo wczoraj i dzis : Gardens by the Bay / Grant Associates i Wilkinson Eyre Architects

Munshi Ahmed Gardens by the Bay będzie największym projektem ogrodniczym w Singapurze i jest centralnym elementem dalszego rozwoju tego kraju w Marina Bay.
Zarządzane przez Zarząd Parku Narodowego w Singapurze ogrody zostały zaprojektowane przez zespół dwóch firm: architektów krajobrazu, Grant Associates i architektów, Wilkinson Eyre Architects.
W ogrodach będą dwie chłodzone oranżerie.
Flower Dome (cool dry biom) i Cloud Forest (zimny, wilgotny biom), a także tematyczne ogrody ogrodnicze, ogrody dziedzictwa i setki tysięcy roślin z całego świata.
Więcej o tym po przerwie. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Gardens by the Bay / Grant Associates i Wilkinson Eyre Architects”